<-- Revelation 18:9 | Revelation 18:11 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 18:10

Revelation 18:10 - ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܩܒ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܳܗ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܘܳܝ ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܢܶܟ݂ܝ ܀

Translations

(Etheridge) standing from far, for fear of her torment, saying, Woe, woe, that great city Babel, that mighty city ! For in one hour hath come thy judgment.

(Murdock) standing afar off, from fear of her torment, [and] saying, Alas, alas ! that great city Babylon, that powerful city; for in one hour is thy judgment come!

(Lamsa) Standing afar off for the fear of her torment, saying, Woe, woe, that great city Babylon, that mighty city! for in one hour you have been condemned.

(KJV) Standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas that great city Babylon, that mighty city! for in one hour is thy judgment come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63066-18100 - - - - - - No - - -
ܩܝܡܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ 2:18338 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-18101 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-18102 - - - - - - No - - -
ܩܒܘܠ ܩܒ݂ܽܘܠ 2:17928 ܩܒܠ Noun far away 492 189 63066-18103 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-18104 - - - - - - No - - -
ܕܚܠܬܐ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4346 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 63066-18105 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܫܢܝܩܗ ܕ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܳܗ 2:21981 ܫܢܩ Noun torment 622 243 63066-18106 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܢܐܡܪܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ 2:1309 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-18107 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 63066-18108 - - - - - - No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 63066-18109 - - - - - - No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 63066-181010 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 63066-181011 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-181012 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܒܝܠ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ 2:2323 ܒܒܠ Proper Noun Babylon 34 32 63066-181013 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 63066-181014 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܫܝܢܬܐ ܥܰܫܺܝܢܬ݁ܳܐ 2:16274 ܥܫܢ Adjective mighty, strong, powerful 430 168 63066-181015 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-181016 - - - - - - No - - -
ܕܒܚܕܐ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6230 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-181017 - Feminine - - - - No - - -
ܫܥܐ ܫܳܥܳܐ 2:22047 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 63066-181018 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-181019 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢܟܝ ܕ݁ܺܝܢܶܟ݂ܝ 2:4482 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 63066-181020 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.