<-- Revelation 16:1 | Revelation 16:3 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 16:2

Revelation 16:2 - ܘܶܐܙܰܠ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܶܐܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܟ݂ܺܐܒ݂ܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܨܰܠܡܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) And the first went, and poured his vial upon the earth: and there became an ulcer, evil and painful, upon the men who had the mark of the beast of prey, and who worshipped the image of him.

(Murdock) And the first went, and poured his cup upon the earth; and there was a malignant and painful ulcer upon those men who had the mark of the beast of prey, and who worshipped its image.

(Lamsa) And the first went and poured out his vial upon the earth; and there came a severe and malignant sore upon the men who had the mark of the beast, and upon those who worshipped his image.

(KJV) And the first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܙܠ ܘܶܐܙܰܠ 2:366 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63066-16020 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܩܕܡܝܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ 2:18123 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 63066-16021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܫܕ ܘܶܐܫܰܕ݂ 2:2010 ܐܫܕ Verb pour out 30 31 63066-16022 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܙܒܘܪܗ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ 2:5410 ܙܒܘܪܐ Noun bowl, platter 109 63 63066-16023 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-16024 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-16025 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܘܐ ܘܰܗܘܳܐ 2:5114 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-16026 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܘܚܢܐ ܫܽܘܚܢܳܐ 2:21078 ܫܚܢ Noun boil, ulcer 564 218 63066-16027 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܫܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ 2:2287 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 63066-16028 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܐܒܢܐ ܘܟ݂ܺܐܒ݂ܳܢܳܐ 2:9759 ܟܐܒ Adjective painful 201 98 63066-16029 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-160210 - - - - - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63066-160211 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-160212 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-160213 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܪܘܫܡܐ ܪܽܘܫܡܳܐ 2:20294 ܪܫܡ Noun mark 536 206 63066-160214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܘܬܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6983 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-160215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-160216 - Common Plural - - - No - - -
ܕܣܓܕܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:13949 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-160217 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܨܠܡܗ ܠܨܰܠܡܳܗ 2:17796 ܨܠܡܐ Noun image, portrait, figure 480 185 63066-160218 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.