<-- Revelation 14:20 | Revelation 15:2 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 15:1

Revelation 15:1 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܡܺܝܗܬ݁ܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܥ ܐ݈ܚܪܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܡܠܝܰܬ݂ ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) AND I saw another sign in heaven, great and wondrous, seven angels having the seven last plagues; for in them is completed the wrath of Aloha.

(Murdock) And I saw another prodigy in heaven, great and wonderful; seven angels, having seven plagues, the last in order, because with them the wrath of God is consummated.

(Lamsa) AND I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels having the seven last plagues; for in them is fulfilled the wrath of God.

(KJV) And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-15010 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܚܪܬܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ 2:7681 ܐܚܪ Adjective another 12 18 63066-15011 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܳܐ 2:2051 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 63066-15012 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܫܡܝܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21646 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63066-15013 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-15014 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܡܝܗܬܐ ܘܰܬ݂ܡܺܝܗܬ݁ܳܐ 2:22865 ܬܡܗ Adjective astonished 615 239 63066-15015 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-15016 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-15017 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-15018 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܚܘܬܐ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ 2:11570 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 63066-15019 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20516 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-150110 - Feminine - - - - No - - -
ܐܚܪܝܬܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܬ݂ܳܐ 2:7669 ܐܚܪ Adjective last, extreme 12 18 63066-150111 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܗܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ 2:2252 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63066-150112 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܐܫܬܡܠܝܬ ܐܶܫܬ݁ܰܡܠܝܰܬ݂ 2:11736 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-150113 Third Feminine Singular - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܚܡܬܗ ܚܶܡܬ݂ܶܗ 2:7306 ܚܡܬ Noun anger, wrath, fury 148 78 63066-150114 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-150115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.