<-- Revelation 14:3 | Revelation 14:5 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 14:4

Revelation 14:4 - ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܘܰܫܘ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܢܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܶܐܡܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܰܪ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܒ݂ܶܢܘ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) These are they who with women have not been defiled, for they are virgins. These are they who follow the Lamb wherever he goeth. These by Jeshu were redeemed from men, first-fruits unto Aloha and to the Lamb.

(Murdock) These are they who have not defiled themselves with women, for they are virgins. These are they who followed the Lamb, whithersoever he went. These have been redeemed by Jesus from among men, the first fruits to God and the Lamb.

(Lamsa) These are those who were not defiled with women for they are virgins. These are those who follow the Lamb wheresoever he goes. These were redeemed by Jesus, from among men, to be the first fruits to God and to the Lamb.

(KJV) These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-14040 - Common Plural - - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-14041 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-14042 - Common Plural - - - No - - -
ܕܥܡ ܕ݁ܥܰܡ 2:15772 ܥܡ Particle with 416 164 63066-14043 - - - - - - No - - -
ܢܫܐ ܢܶܫܶܐ 2:1515 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-14044 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-14045 - - - - - - No - - -
ܐܬܛܘܫܘ ܐܶܬ݁ܛܰܘܰܫܘ 2:8105 ܛܫ Verb anoint, soil, defile, besmear, pollute 171 86 63066-14046 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܬܘܠܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܶܐ 2:3395 ܒܬܠ Noun virgin 57 43 63066-14047 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63066-14048 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-14049 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-140410 - Common Plural - - - No - - -
ܕܢܩܦܘܗܝ ܕ݁ܢܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ 2:13565 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 63066-140411 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܐܡܪܐ ܠܶܐܡܪܳܐ 2:1340 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-140412 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-140413 - - - - - - No - - -
ܟܪ ܟ݁ܰܪ 2:10476 ܟܪ Particle where 223 105 63066-140414 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܙܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ 2:362 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63066-140415 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-140416 - Common Plural - - - No - - -
ܐܙܕܒܢܘ ܐܶܙܕ݁ܒ݂ܶܢܘ 2:5419 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 63066-140417 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-140418 - - - - - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1429 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63066-140419 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܪܫܝܬܐ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ 2:19981 ܪܝܫ Noun beginning, fruits 540 208 63066-140420 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-140421 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܡܪܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ 2:1339 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-140422 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.