<-- Revelation 14:2 | Revelation 14:4 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 14:3

Revelation 14:3 - ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܬ݂ܡܨܺܝ ܠܡܺܐܠܦ݂ܳܗ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܙܒ݂ܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they hymned a new hymn before the throne, and before the four living-ones, and the presbyters. And no man was able to learn the hymn, but the hundred and forty and four thousand (who were redeemed from the earth] [Ibid.]. [Ibid.].

(Murdock) And they sang a new song before the throne, and before the four Animals and the Elders: and no one was able to learn that song, except the hundred and forty and four thousand who were redeemed from the earth.

(Lamsa) And they sang a new song before the throne, and before the four beasts and the elders: and no man was able to learn that song, except the hundred forty and four thousand who were redeemed from the earth.

(KJV) And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܫܒܚܝܢ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ 2:20867 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 63066-14030 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-14031 - - - - - - No - - -
ܬܫܒܘܚܬܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20936 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63066-14032 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ 2:6376 ܚܕܬ Adjective new 129 70 63066-14033 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-14034 - - - - - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-14035 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܕܡ ܘܰܩܕ݂ܳܡ 2:18095 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-14036 - - - - - - No - - -
ܐܪܒܥ ܐܰܪܒ݁ܰܥ 2:1836 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-14037 - Feminine - - - - No - - -
ܚܝܘܢ ܚܰܝܘܳܢ 2:6989 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-14038 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܩܕܡ ܘܰܩܕ݂ܳܡ 2:18095 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-14039 - - - - - - No - - -
ܩܫܝܫܐ ܩܰܫܺܝܫܶܐ 2:19142 ܩܫ Noun elder 522 199 63066-140310 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-140311 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63066-140312 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܬܡܨܝ ܐܶܬ݂ܡܨܺܝ 2:12288 ܡܨܐ Verb able 293 129 63066-140313 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܡܐܠܦܗ ܠܡܺܐܠܦ݂ܳܗ 2:9225 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 63066-140314 - - - - Infinitive PEAL No Third Feminine Singular
ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20934 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63066-140315 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63066-140316 - - - - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 63066-140317 - - - - - - No - - -
ܡܐܐ ܡܳܐܐ 2:11338 ܡܐܐ Numeral one hundred 246 113 63066-140318 - - - - - - No - - -
ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ 2:1874 ܪܒܥ Numeral forty 27 29 63066-140319 - - - - - - No - - -
ܘܐܪܒܥܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ 2:1865 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-140320 - Masculine - - - - No - - -
ܐܠܦܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:987 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-140321 - - Plural Absolute - - No - - -
ܙܒܝܢܝ ܙܒ݂ܺܝܢܰܝ 2:5445 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 63066-140322 - Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-140323 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-140324 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.