<-- Revelation 13:13 | Revelation 13:15 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 13:14

Revelation 13:14 - ܘܬ݂ܰܛܥܶܐ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܨܰܠܡܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܚܝܳܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And he will seduce those who dwell upon earth to the making an image of the beast of prey who had the wound of the sword and lived.

(Murdock) And he seduced them that dwell on the earth, to erect an image to the beast of prey who had the wound from a sword and recovered.

(Lamsa) Beguiling those who dwell on the earth to make an image to the wild beast who was wounded by the sword and yet lived.

(KJV) And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܬܛܥܐ ܘܬ݂ܰܛܥܶܐ 2:8298 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 63066-13140 Third Feminine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܠܕܥܡܪܝܢ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ 2:15958 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 63066-13141 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-13142 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-13143 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63066-13144 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܬܘܬܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:2053 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 63066-13145 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܝܗܒ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8786 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-13146 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-13147 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܠܡܥܒܕ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ 2:14950 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-13148 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-13149 - - - - - - No - - -
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-131410 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܐܡܪ ܠܡܺܐܡܰܪ 2:1311 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-131411 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܕܥܡܪܝܢ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ 2:15958 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 63066-131412 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-131413 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-131414 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܥܒܕ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ 2:14950 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-131415 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܨܠܡܐ ܨܰܠܡܳܐ 2:17797 ܨܠܡܐ Noun image, portrait, figure 480 185 63066-131416 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܝܘܬܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6992 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-131417 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-131418 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-131419 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-131420 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܚܘܬܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ 2:11569 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 63066-131421 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܪܒܐ ܕ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ 2:7596 ܚܪܒܐ Noun sword, slaughter, ploughshare 156 81 63066-131422 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܝܬ ܘܰܚܝܳܬ݂ 2:6901 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 63066-131423 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.