<-- Revelation 13:11 | Revelation 13:13 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 13:12

Revelation 13:12 - ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܳܗ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܠܡܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) And all the authority of the first beast of prey he exercised before him; and he made the earth and those who inhabit therein to worship the first beast of prey, whose wound of death was healed.

(Murdock) And before him he exercised all the authority of the first beast of prey, whose deadly wound was healed.

(Lamsa) And all the power of the first wild beast before him was exercised by him, and he caused the earth and those who dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.

(KJV) And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21404 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 63066-13120 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܘܬܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6983 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-13121 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 63066-13122 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-13123 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܬܥܒܕ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:15003 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-13124 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܩܕܡܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ 2:18102 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-13125 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܬܥܒܕ ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14947 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-13126 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܪܥܐ ܠܰܐܪܥܳܐ 2:1999 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-13127 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܕܥܡܪܝܢ ܘܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ 2:15954 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 63066-13128 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63066-13129 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܘܢܣܓܕܘܢ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:13950 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-131210 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܚܝܘܬܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6992 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-131211 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 63066-131212 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-131213 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܚܠܡܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܠܡܰܬ݂ 2:7137 ܚܠܡ Verb cured, cure 144 76 63066-131214 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܚܘܬܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ 2:11569 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 63066-131215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܬܗ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܗ 2:11489 ܡܬ Noun death 260 118 63066-131216 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.