<-- Revelation 12:3 | Revelation 12:5 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 12:4

Revelation 12:4 - ܘܕ݂ܽܘܢܒ݁ܶܗ ܓ݁ܳܪܫܳܐ ܠܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܢܶܐܟ݂ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܒ݂ܪܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) And his tail drew the third of the stars of heaven, and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman when she was about to give birth, that when she had given birth he might devour her son.

(Murdock) And his tail drew along the third part of the stars of heaven, and cast them on the earth. And the dragon was standing before the woman, who was about to bring forth, so that, when she should bring forth, he might devour her child.

(Lamsa) And his tail cut off a third of the stars of heaven and cast them to the earth; and the dragon stood before the woman who was ready to be delivered, so as to devour her child as soon as it was born.

(KJV) And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܘܢܒܗ ܘܕ݂ܽܘܢܒ݁ܶܗ 2:4256 ܕܢܒ Noun tail 87 53 63066-12040 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܓܪܫܐ ܓ݁ܳܪܫܳܐ 2:4020 ܓܪܫ Verb drag, draw 79 51 63066-12041 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܬܘܠܬܐ ܠܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ 2:22820 ܬܠܬ Noun third 607 236 63066-12042 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܘܟܒܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ 2:9850 ܟܘܟܒ Noun star, planet 208 100 63066-12043 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63066-12044 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܪܡܝ ܘܰܐܪܡܺܝ 2:20043 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-12045 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-12046 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-12047 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-12048 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܢܝܢܐ ܘܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ 2:22900 ܬܢܢܐ Noun dragon, monster 617 240 63066-12049 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܐܡ ܩܳܐܶܡ 2:18333 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-120410 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-120411 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-120412 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-120413 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܬܝܕܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ 2:16299 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 63066-120414 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܬܐܠܕ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ 2:9102 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 63066-120415 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܕܡܐ ܕ݁ܡܳܐ 2:11328 ܡܐ Pronoun what 246 113 63066-120416 - - - - - - No - - -
ܕܝܠܕܬ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ 2:9096 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 63066-120417 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܢܐܟܠܝܘܗܝ ܢܶܐܟ݂ܠܺܝܘܗ݈ܝ 2:841 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 63066-120418 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܒܪܗ ܠܰܒ݂ܪܳܗ 2:3307 ܒܪ Noun son 53 40 63066-120419 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.