<-- Revelation 11:17 | Revelation 11:19 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 11:18

Revelation 11:18 - ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܪܓ݂ܶܙܘ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂ ܘܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܘܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝܟ݁ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܰܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܠܕ݂ܳܚܠܰܝ ܫܡܳܟ݂ ܠܰܙܥܽܘܪܶܐ ܥܰܡ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܘܰܬ݂ܚܰܒ݁ܶܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܒ݁ܶܠܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the nations were angry; But thy wrath is come, And the time of the dead, That they should be avenged; And to give reward to thy servants, To the prophets, and to the saints, And to them who fear thy Name, To the small and to the great; And to destroy them who have destroyed the earth.

(Murdock) And the nations were angry; and thy anger is come, and the time of the dead, that they should be judged: and that thou shouldst give a reward to thy servants, the prophets, and the saints, and to them that fear thy name, the small and the great; and that thou shouldst destroy them who destroyed the earth.

(Lamsa) And the nations were angry, and your wrath has come, and the time of the dead, that they should be judged, and to reward your servants, the prophets, and the saints, and those who fear your name, small and great; and to destroy those who corrupt the earth.

(KJV) And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great; and shouldest destroy them which destroy the earth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܡܡܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15811 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 63066-11180 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܪܓܙܘ ܪܓ݂ܶܙܘ 2:19360 ܪܓܙ Verb angry, provoke 528 201 63066-11181 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-11182 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܘܓܙܟ ܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂ 2:19380 ܪܓܙ Noun anger, wrath, indignation 533 203 63066-11183 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܙܒܢܐ ܘܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5499 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 63066-11184 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11507 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 63066-11185 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܬܕܝܢܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ 2:4432 ܕܢ Denominative judge 95 56 63066-11186 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܘܬܬܠ ܘܬ݂ܶܬ݁ܶܠ 2:8846 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-11187 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܓܪܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ 2:194 ܐܓܪ Noun pay, reward, recompense 3 14 63066-11188 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܥܒܕܝܟ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝܟ݁ 2:15034 ܥܒܕ Noun servant 397 157 63066-11189 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12622 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 63066-111810 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܩܕܝܫܐ ܘܰܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18151 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 63066-111811 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܕܚܠܝ ܘܰܠܕ݂ܳܚܠܰܝ 2:4323 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 63066-111812 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܫܡܟ ܫܡܳܟ݂ 2:21619 ܫܡ Noun name 583 225 63066-111813 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܠܙܥܘܪܐ ܠܰܙܥܽܘܪܶܐ 2:5891 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 63066-111814 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 63066-111815 - - - - - - No - - -
ܪܘܪܒܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ 2:19219 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-111816 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܬܚܒܠ ܘܰܬ݂ܚܰܒ݁ܶܠ 2:6128 ܚܒܠ Verb corrupt, destroy, alter 124 69 63066-111817 Second Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-111818 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܒܠܘ ܕ݁ܚܰܒ݁ܶܠܘ 2:6122 ܚܒܠ Verb corrupt, destroy, alter 124 69 63066-111819 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܐܪܥܐ ܠܰܐܪܥܳܐ 2:1999 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-111820 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.