<-- Revelation 10:3 | Revelation 10:5 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 10:4

Revelation 10:4 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܠܶܠܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܰܥܡܺܝܢ ܡܛܰܝܶܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܚܬ݂ܽܘܡ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܰܥܡܺܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And when those seven thunders had spoken, I was about to write. And I heard a voice from heaven, which said, Seal those (things) which the seven thunders have spoken, and write them not.

(Murdock) And when the seven thunders had spoken, I was about to write. And I heard a voice from heaven, saying: Seal up the things which the seven thunders have uttered, and write them not.

(Lamsa) And when the seven thunders had spoken, I was about to write: but I heard a voice from heaven saying, Seal up those things which the seven thunders uttered, and do not write them.

(KJV) And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63066-10040 - - - - - - No - - -
ܡܠܠܘ ܡܰܠܶܠܘ 2:12050 ܡܠ Verb speak 273 122 63066-10041 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-10042 - Masculine - - - - No - - -
ܪܥܡܝܢ ܪܰܥܡܺܝܢ 2:20227 ܪܥܡ Noun thunder 546 211 63066-10043 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܡܛܝܒ ܡܛܰܝܶܒ݂ 2:25587 ܛܘܒ Verb ready 168 85 63066-10044 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-10045 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܟܬܒ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ 2:10738 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-10046 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܘܫܡܥܬ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ 2:21741 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 63066-10047 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܩܠܐ ܩܳܠܳܐ 2:18632 ܩܠ Noun voice 506 193 63066-10048 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-10049 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63066-100410 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܒܥܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20506 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-100411 - Masculine - - - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܳܐܡܰܪ 2:1265 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-100412 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܬܘܡ ܚܬ݂ܽܘܡ 2:7891 ܚܬܡ Verb seal, stamp, impress 163 83 63066-100413 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-100414 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 63066-100415 - - - - - - No - - -
ܕܡܠܠܘ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ 2:12022 ܡܠ Verb speak 273 122 63066-100416 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-100417 - Masculine - - - - No - - -
ܪܥܡܝܢ ܪܰܥܡܺܝܢ 2:20227 ܪܥܡ Noun thunder 546 211 63066-100418 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-100419 - - - - - - No - - -
ܬܟܬܒܝܘܗܝ ܬ݁ܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ 2:10745 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-100420 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.