<-- Philippians 4:2 | Philippians 4:4 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 4:3

Philippians 4:3 - ܐܳܦ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܪ ܙܰܘܓ݁ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܡܥܰܕ݁ܰܪ ܠܗܶܝܢ ܕ݁ܗܶܢܶܝܢ ܠܐܺܝ ܥܰܡܝ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܥܰܡ ܩܠܺܡܺܝܣ ܘܥܰܡ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܰܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Also of thee I beseech, my true yokefellow, to be helpful to those who are labouring with me in the gospel, with Klimis, and with the rest of my helpers, whose names are written in the book of life.

(Murdock) I also beseech of thee, my true yokefellow, that thou assist those women who toiled with me in the gospel; together with Clement, and with the rest of my helpers, whose names are written in the book of life.

(Lamsa) I beseech you also, my true yokefellow, help those women who laboured with me in the gospel, together with Clement, and with the rest of my fellowlabourers, whose names are written in the book of life.

(KJV) And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62050-04030 - - - - - - No - - -
ܡܢܟ ܡܶܢܳܟ݂ 2:12188 ܡܢ Particle from 281 125 62050-04031 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23340 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62050-04032 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62050-04033 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62050-04034 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܙܘܓܝ ܙܰܘܓ݁ܝ 2:5636 ܙܘܓ Noun yoke, pair, couple 111 64 62050-04035 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܫܪܝܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 2:22272 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62050-04036 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܗܘܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5083 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62050-04037 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܥܕܪ ܡܥܰܕ݁ܰܪ 2:28245 ܥܕܪ Verb help, profit, advantage 401 159 62050-04038 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗܝܢ ܠܗܶܝܢ 2:10845 ܠ Particle to, for 232 107 62050-04039 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܕܗܢܝܢ ܕ݁ܗܶܢܶܝܢ 2:5000 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62050-040310 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܠܐܝ ܠܐܺܝ 2:10891 ܠܐܐ Verb toil, labour, tire 233 107 62050-040311 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܝ ܥܰܡܝ 2:15790 ܥܡ Particle with 416 164 62050-040312 - - - - - - No First Common Singular
ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ 2:282 ܐܘܢܓܠܝܘܢ Noun Gospel 6 16 62050-040313 - Masculine Singular - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62050-040314 - - - - - - No - - -
ܩܠܡܝܣ ܩܠܺܡܺܝܣ 2:18647 ܩܠܡܝܣ Proper Noun Clement 507 194 62050-040315 - - - - - - No - - -
ܘܥܡ ܘܥܰܡ 2:15782 ܥܡ Particle with 416 164 62050-040316 - - - - - - No - - -
ܫܪܟܐ ܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22476 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 62050-040317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܥܕܪܢܝ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܰܝ 2:15219 ܥܕܪ Noun help, helper 288 128 62050-040318 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62050-040319 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܫܡܗܝܗܘܢ ܕ݁ܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ 2:21597 ܫܡ Noun name 583 225 62050-040320 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܟܬܝܒܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ 2:10735 ܟܬܒ Verb write 230 107 62050-040321 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܟܬܒܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10753 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62050-040322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ 2:6966 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62050-040323 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.