<-- Philippians 2:24 | Philippians 2:26 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 2:25

Philippians 2:25 - ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܠܰܨܬ݂ܰܢܝ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܶܐܦ݁ܰܦ݂ܪܳܘܕ݂ܺܝܛܳܣ ܐܰܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ ܘܦ݂ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܝ ܀

Translations

(Etheridge) But now the matter hath pressed me to send to you the brother Epaphroditos, who is a helper and labourer with me, but your messenger and minister to my necessity;

(Murdock) But now, a circumstance urged me to send to you Epaphroditus, the brother who is an assistant and laborer with me, but is your legate and minister to my wants.

(Lamsa) But right now I am forced through circumstances to send to you Epaphroditus, a brother, and assistant and co-worker with me, but he is also your apostle and one who ministers to my wants.

(KJV) Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labour, and fellowsoldier, but your messenger, and he that ministered to my wants.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62050-02250 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62050-02251 - - - - - - No - - -
ܐܠܨܬܢܝ ܐܶܠܰܨܬ݂ܰܢܝ 2:1053 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62050-02252 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No First Common Singular
ܨܒܘܬܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17526 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62050-02253 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܫܕܪ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ 2:20722 ܫܕܪ Verb send 561 216 62050-02254 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62050-02255 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܐܦܦܪܘܕܝܛܣ ܠܶܐܦ݁ܰܦ݂ܪܳܘܕ݂ܺܝܛܳܣ 2:1821 ܐܦܦܪܘܕܝܛܘܣ Proper Noun Epaphroditus 26 29 62050-02256 - - - - - - No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܳܐ 2:393 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62050-02257 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62050-02258 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܥܕܪܢܐ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ 2:15223 ܥܕܪ Noun help, helper 288 128 62050-02259 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܦܠܚܐ ܘܦ݂ܳܠܚܳܐ 2:16767 ܦܠܚ Noun servant, worshipper, soldier 448 175 62050-022510 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܝ ܕ݁ܥܰܡܝ 2:15777 ܥܡ Particle with 416 164 62050-022511 - - - - - - No First Common Singular
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62050-022512 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62050-022513 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܚܐ ܫܠܺܝܚܳܐ 2:21371 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 62050-022514 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܡܫܢܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ 2:21834 ܫܡܫ Noun minister, servant, attendant 308 134 62050-022515 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܫܚܬܝ ܕ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܝ 2:7826 ܚܫܚ Noun use, usage, using, need 162 83 62050-022516 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.