<-- Philippians 1:6 | Philippians 1:8 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 1:7

Philippians 1:7 - ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܳܕ݂ܶܩ ܠܺܝ ܠܡܶܬ݂ܪܰܥܳܝܽܘ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܝ ܣܺܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܒ݂ܰܐܣܽܘܪܰܝ ܘܰܒ݂ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܝ ܕ݁ܥܰܠ ܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For so it is right for me to think concerning you all, because you are laid up in my heart; and in my bonds, and in the defence of the truth of the gospel, you are partakers with me in grace.

(Murdock) For thus it is right for me to think of you all, because ye are permanently in my heart, and because, both in my bonds and in the vindication of the truth of the gospel, ye are my associates in grace.

(Lamsa) And this is the right way for me to think of you all, because I have you in my heart, because through all my imprisonment and my defense and confirmation of the truth of the gospel, you have been partakers with me of grace.

(KJV) Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62050-01070 - - - Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62050-01071 - - - - - - No - - -
ܙܕܩ ܙܳܕ݂ܶܩ 2:5592 ܙܕܩ Verb justify, right, fitting, approve 110 63 62050-01072 - Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62050-01073 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܬܪܥܝܘ ܠܡܶܬ݂ܪܰܥܳܝܽܘ 2:20167 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62050-01074 - - - - Infinitive ETHPAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62050-01075 - - - - - - No - - -
ܟܠܟܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10089 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62050-01076 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62050-01077 - - - - - - No - - -
ܕܒܠܒܝ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܝ 2:10938 ܠܒ Noun heart 233 108 62050-01078 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܣܝܡܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ 2:27830 ܣܡ Verb put, place 379 152 62050-01079 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62050-010710 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܒܐܣܘܪܝ ܘܒ݂ܰܐܣܽܘܪܰܝ 2:1667 ܐܣܪ Noun bond, fetter, chain 22 25 62050-010711 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܘܒܡܦܩ ܘܰܒ݂ܡܰܦ݁ܰܩ 2:13321 ܢܦܩ Noun defense, answer 292 129 62050-010712 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܪܘܚܝ ܒ݁ܪܽܘܚܝ 2:19639 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62050-010713 - Common Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܥܠ ܕ݁ܥܰܠ 2:15688 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62050-010714 - - - - - - No - - -
ܫܪܪܗ ܫܪܳܪܶܗ 2:22296 ܫܪ Noun truth 599 231 62050-010715 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ 2:283 ܐܘܢܓܠܝܘܢ Noun Gospel 6 16 62050-010716 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܫܘܬܦܝ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܰܝ 2:21057 ܫܘܬܦ Noun partaker, partner 570 220 62050-010717 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62050-010718 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܒܛܝܒܘܬܐ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8023 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62050-010719 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.