<-- Philemon 1:9 | Philemon 1:11 -->

Analysis of Peshitta verse Philemon 1:10

Philemon 1:10 - ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܪܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܶܬ݂ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܰܝ ܐܳܢܺܣܺܝܡܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) And I entreat of thee for my son, whom I have begotten in my bonds, Onesimos,

(Murdock) I beseech thee for my son, whom I had begotten in my bondsfor Onesimus;

(Lamsa) I beseech you on behalf of my son Ones'i-mus, whom I converted during my imprisonment:

(KJV) I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܥܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ 2:23342 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62057-01100 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62057-01101 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢܟ ܡܶܢܳܟ݂ 2:12188 ܡܢ Particle from 281 125 62057-01102 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62057-01103 - - - - - - No - - -
ܒܪܝ ܒ݁ܶܪܝ 2:3248 ܒܪ Noun son 53 40 62057-01104 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62057-01105 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܠܕܬ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܶܬ݂ 2:9097 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62057-01106 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܐܣܘܪܝ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܰܝ 2:1663 ܐܣܪ Noun bond, fetter, chain 22 25 62057-01107 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢܣܝܡܘܣ ܐܳܢܺܣܺܝܡܳܘܣ 2:1426 ܐܢܣܝܡܘܣ Proper Noun Onesimus 21 25 62057-01108 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.