<-- Matthew 9:34 | Matthew 9:36 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 9:35

Matthew 9:35 - ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܺܝܢ ܘܟ݂ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And Jeshu itinerated in all their cities and villages, and taught in their assemblies, and preached the gospel of the kingdom, and healed all diseases and all pains.

(Murdock) And Jesus traveled over all the cities and the villages: and he taught in their synagogues, and proclaimed the tidings of the kingdom, and healed all diseases and all pains.

(Lamsa) And Jesus travelled in all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every kind of sickness and disease.

(KJV) And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܬܟܪܟ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ 2:10626 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62040-09350 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-09351 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-09352 - - - - - - No - - -
ܒܡܕܝܢܬܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ 2:4499 ܕܢ Noun city 252 115 62040-09353 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-09354 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܘܒܩܘܪܝܐ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ 2:19073 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62040-09355 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܦ ܘܡܰܠܶܦ݂ 2:9206 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62040-09356 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-09357 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:10232 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62040-09358 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܡܟܪܙ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ 2:10589 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62040-09359 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܣܒܪܬܐ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ 2:13879 ܣܒܪ Noun tidings, Gospel, message 359 146 62040-093510 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܟܘܬܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11986 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62040-093511 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܐܣܐ ܘܡܰܐܣܶܐ 2:1605 ܐܣܐ Verb heal 22 25 62040-093512 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-093513 - - - - - - No - - -
ܟܘܪܗܢܝܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܺܝܢ 2:10518 ܟܪܗ Noun sickness, infirmity, ailment, disease 211 101 62040-093514 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-093515 - Masculine - - - - No - - -
ܟܐܒܝܢ ܟ݁ܺܐܒ݂ܺܝܢ 2:9756 ܟܐܒ Noun pain, suffering, disease 201 98 62040-093516 - Masculine Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.