<-- Matthew 6:4 | Matthew 6:6 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 6:5

Matthew 6:5 - ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܩܶܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And when thou prayest, be not as the face-takers, who love to stand in the assemblies and at the corners of the streets to pray, that they may be seen of men;[The sons of men.] and truly I say to you that they receive their reward.

(Murdock) And when thou prayest. thou shalt not be like the hypocrites, who are fond of standing up in the synagogues and at the corners of streets to pray, so that they may be seen by people. Verily I say to you, they have gotten their reward.

(Lamsa) And when you pray, do not be like the hypocrites, who like to pray, standing in the synagogues and at the street corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, that they have already received their reward.

(KJV) And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܐ ܘܡܳܐ 2:11329 ܡܐ Pronoun what 246 113 62040-06050 - - - - - - No - - -
ܕܡܨܠܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ 2:29079 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62040-06051 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-06052 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-06053 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5141 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-06054 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-06055 - - - - - - No - - -
ܢܣܒܝ ܢܳܣܒ݁ܰܝ 2:13197 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-06056 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-06057 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܚܡܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ 2:19794 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62040-06058 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܩܡ ܠܰܡܩܳܡ 2:18322 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62040-06059 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܒܟܢܘܫܬܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ 2:10230 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62040-060510 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܙܘܝܬܐ ܘܰܒ݂ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܐ 2:5654 ܙܘܝܬܐ Noun corner 113 64 62040-060511 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܘܩܐ ܕ݁ܫܽܘܩܶܐ 2:21000 ܫܘܩܐ Noun street, marketplace, square, bazaar 568 219 62040-060512 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܡܨܠܝܘ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ 2:17735 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62040-060513 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܕܢܬܚܙܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ 2:6630 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-060514 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܒܢܝ ܠܰܒ݂ܢܰܝ 2:3299 ܒܪ Noun son 53 40 62040-060515 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1429 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-060516 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ 2:1110 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62040-060517 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-060518 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-060519 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-060520 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܩܒܠܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ 2:17943 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62040-060521 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܐܓܪܗܘܢ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ 2:196 ܐܓܪ Noun pay, reward, recompense 3 14 62040-060522 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.