<-- Matthew 6:24 | Matthew 6:26 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 6:25

Matthew 6:25 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܠܒ݁ܫܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) WHEREFORE I say unto you, Let not your souls be anxious what you shall eat and what you shall drink, and for your bodies what you shall wear. Is not the life more excellent than food, and the body than raiment ?

(Murdock) Therefore I say to you: Be not anxious about your life, what ye shall eat, and what ye shall drink; nor about your body, how ye shall clothe yourselves. Is not the life more important than food, and the body than raiment ?

(Lamsa) For this reason, I say to you, Do not worry for your life, what you will eat, and what you will drink, nor for your body, what you will wear. Behold, is not life much more important than food, and the body than clothing?

(KJV) Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62040-06250 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-06251 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-06252 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-06253 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-06254 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-06255 - - - - - - No - - -
ܬܐܨܦܘܢ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ 2:9409 ܝܨܦ Verb careful, anxious, solicitous 195 96 62040-06256 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܢܦܫܟܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13479 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62040-06257 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62040-06258 - - - - - - No - - -
ܬܐܟܠܘܢ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ 2:842 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62040-06259 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܡܢܐ ܘܡܳܢܳܐ 2:12203 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62040-062510 - - - - - - No - - -
ܬܫܬܘܢ ܬ݁ܶܫܬ݁ܽܘܢ 2:22544 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62040-062511 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-062512 - - - - - - No - - -
ܠܦܓܪܟܘܢ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ 2:16417 ܦܓܪ Noun body 434 170 62040-062513 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62040-062514 - - - - - - No - - -
ܬܠܒܫܘܢ ܬ݁ܶܠܒ݁ܫܽܘܢ 2:11020 ܠܒܫ Verb put on, clothed, clothe 235 108 62040-062515 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-062516 - - - - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62040-062517 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ 2:13484 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62040-062518 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܬܝܪܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ 2:9652 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62040-062519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-062520 - - - - - - No - - -
ܣܝܒܪܬܐ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ 2:13882 ܣܒܪ Noun food, sustenance 374 150 62040-062521 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܦܓܪܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ 2:16412 ܦܓܪ Noun body 434 170 62040-062522 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-062523 - - - - - - No - - -
ܠܒܘܫܐ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ 2:10988 ܠܒܫ Noun clothing, dress, apparel 234 108 62040-062524 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.