<-- Matthew 6:1 | Matthew 6:3 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 6:2

Matthew 6:2 - ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܪܶܐ ܩܰܪܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܩܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܚܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) When, therefore, thou art doing alms, sound not a trumpet before thee, as do the assumers of faces in the assemblies and streets, so that they may be praised from men; and, Amen I say to you, they receive their reward.

(Murdock) Therefore, when thou doest alms thou shalt not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may get praise from men. Verily I say to you, They have gotten their reward.

(Lamsa) Therefore when you give alms, do not blow a trumpet before you, just as the hypocrites do in the synagogues and in the market places, so that they may be glorified by men. Truly I say to you, that they have already received their reward.

(KJV) Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62040-06020 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62040-06021 - - - - - - No - - -
ܕܥܒܕ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:28104 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-06022 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-06023 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܙܕܩܬܐ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ 2:5601 ܙܕܩ Noun alms, almsgiving, charity 111 63 62040-06024 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-06025 - - - - - - No - - -
ܬܩܪܐ ܬ݁ܶܩܪܶܐ 2:18904 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62040-06026 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܩܪܢܐ ܩܰܪܢܳܐ 2:19096 ܩܪܢܐ Noun horn, corner 520 198 62040-06027 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܟ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ 2:18107 ܩܕܡ Particle before 490 188 62040-06028 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-06029 - - - - - - No - - -
ܕܥܒܕܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:14902 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-060210 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܢܣܒܝ ܢܳܣܒ݁ܰܝ 2:13197 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-060211 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-060212 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܟܢܘܫܬܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ 2:10230 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62040-060213 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܫܘܩܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܩܶܐ 2:21002 ܫܘܩܐ Noun street, marketplace, square, bazaar 568 219 62040-060214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-060215 - - - - - - No - - -
ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܚܽܘܢ 2:20864 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 62040-060216 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-060217 - - - - - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62040-060218 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1429 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-060219 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ 2:1110 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62040-060220 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-060221 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-060222 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-060223 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܩܒܠܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ 2:17943 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62040-060224 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܐܓܪܗܘܢ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ 2:196 ܐܓܪ Noun pay, reward, recompense 3 14 62040-060225 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.