<-- Matthew 5:43 | Matthew 5:45 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 5:44

Matthew 5:44 - ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ܘ ܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐܶܛ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܡܰܢ ܕ݁ܣܳܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) [Master of enmity.] But I say unto you, Love your enemies; bless them who execrate you; do that which is good to him who hateth you; and pray for them who lead you with a chain, and persecute you.

(Murdock) But I say to you: Love your enemies; and bless him that curseth you; and do good to him that hateth you; and pray for them that lead you in bonds, and that persecute you:

(Lamsa) But I say to you, Love your enemies, and bless anyone who curses you, and do good to anyone who hates you, and pray for them who carry you away by force and persecute you,

(KJV) But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-05440 First Common Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-05441 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-05442 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-05443 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-05444 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܚܒܘ ܐܰܚܶܒ݂ܘ 2:6024 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62040-05445 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܠܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:3099 ܒܥܠ Adjective enemy 51 39 62040-05446 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܒܪܟܘ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ܘ 2:2474 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62040-05447 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܠܡܢ ܠܡܰܢ 2:12155 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62040-05448 - - - - - - No - - -
ܕܠܐܛ ܕ݁ܠܳܐܶܛ 2:11077 ܠܛ Verb curse 237 109 62040-05449 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-054410 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܥܒܕܘ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ܘ 2:14940 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-054411 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܕܫܦܝܪ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22079 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62040-054412 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܡܢ ܠܡܰܢ 2:12155 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62040-054413 - - - - - - No - - -
ܕܣܢܐ ܕ݁ܣܳܢܶܐ 2:14612 ܣܢܐ Noun enemy 382 153 62040-054414 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-054415 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܨܠܘ ܘܨܰܠܰܘ 2:17729 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62040-054416 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-054417 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62040-054418 - Common Plural - - - No - - -
ܕܕܒܪܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܒ݂ܪܺܝܢ 2:4093 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62040-054419 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-054420 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܩܛܝܪܐ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ 2:18542 ܩܛܪ Noun violence, necessity, force 500 192 62040-054421 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܕܦܝܢ ܘܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ 2:19514 ܪܕܦ Verb follow, persecute 530 202 62040-054422 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-054423 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.