<-- Matthew 5:37 | Matthew 5:39 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 5:38

Matthew 5:38 - ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܝܢܳܐ ܘܫܶܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܫܶܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) You have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

(Murdock) Ye have heard that it hath been said: An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

(Lamsa) You have heard that it is said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

(KJV) Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܡܥܬܘܢ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21780 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62040-05380 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܬܐܡܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ 2:1278 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-05381 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܕܥܝܢܐ ܕ݁ܥܰܝܢܳܐ 2:15515 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-05382 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62040-05383 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܐ ܥܰܝܢܳܐ 2:15534 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-05384 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܢܐ ܘܫܶܢܳܐ 2:21915 ܫܢܐ Noun tooth, ivory, tusk 587 227 62040-05385 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62040-05386 - - - - - - No - - -
ܫܢܐ ܫܶܢܳܐ 2:21917 ܫܢܐ Noun tooth, ivory, tusk 587 227 62040-05387 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.