<-- Matthew 5:29 | Matthew 5:31 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 5:30

Matthew 5:30 - ܘܶܐܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܣܽܘܩ ܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And if thy right hand cause thee to offend, cut it off and cast it from thee; for it is better to thee that one from thy members should perish, rather than thy whole body should fall into gihano.

(Murdock) And if thy right hand make thee offend, cut it off, and cast it from thee; because it is better for thee that one of thy members perish, than that thy whole body fall into hell.

(Lamsa) And if your right hand should cause you to stumble, cut it off and throw it away from you; for it is better for you to lose one of your members, and not all your body fall into hell.

(KJV) And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62040-05300 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܟ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ 2:574 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62040-05301 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܕܝܡܝܢܐ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ 2:9313 ܝܡܢ Noun right 193 95 62040-05302 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܟܫܠܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ 2:10681 ܟܫܠ Verb offended, stumble 229 106 62040-05303 Third Feminine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-05304 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܦܣܘܩ ܦ݁ܣܽܘܩ 2:16885 ܦܣܩ Verb cut off, cut down, break 453 177 62040-05305 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܫܕܝܗ ܫܕ݂ܺܝܗ 2:20700 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 62040-05306 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܡܢܟ ܡܶܢܳܟ݂ 2:12188 ܡܢ Particle from 281 125 62040-05307 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܦܩܚ ܦ݁ܰܩܳܚ 2:17053 ܦܩܚ Adjective expedient, profitable, better 455 178 62040-05308 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-05309 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-053010 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܒܕ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ 2:86 ܐܒܕ Verb perish, destroy, lose 2 13 62040-053011 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-053012 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-053013 - - - - - - No - - -
ܗܕܡܝܟ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ 2:4975 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62040-053014 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-053015 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-053016 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܓܪܟ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ 2:16427 ܦܓܪ Noun body 434 170 62040-053017 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܢܦܠ ܢܶܦ݁ܶܠ 2:13295 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62040-053018 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܓܗܢܐ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ 2:3575 ܓܗܢܐ Noun hell, Gehenna 62 45 62040-053019 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.