<-- Matthew 4:20 | Matthew 4:22 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 4:21

Matthew 4:21 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܙܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܰܚܶܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܥܰܡ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܐܰܒ݂ܽܘܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܬ݂ܰܩܢܺܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And when he had passed thence, he saw two other brethren, Jakub-bar-Zabdai and Juchanan his brother, in a vessel with Zabdai their father, repairing their nets: and Jeshu called them;

(Murdock) And as he passed on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, who were mending their nets. And Jesus called them.

(Lamsa) And when he left that place he saw two other brothers, James the son of Zebedee and his brother John, in a ship with Zebedee their father, repairing their nets; and Jesus called them.

(KJV) And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-04210 - - - - - - No - - -
ܥܒܪ ܥܒ݂ܰܪ 2:15139 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62040-04211 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-04212 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62040-04213 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-04214 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7676 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62040-04215 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܶܐ 2:394 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62040-04216 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-04217 - Masculine - - - - No - - -
ܝܥܩܘܒ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9377 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62040-04218 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62040-04219 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܙܒܕܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ 2:5404 ܙܒܕܝ Proper Noun Zebedee 109 62 62040-042110 - - - - - - No - - -
ܘܝܘܚܢܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8963 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62040-042111 - - - - - - No - - -
ܐܚܘܗܝ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ 2:396 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62040-042112 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܐܠܦܐ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ 2:992 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 62040-042113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62040-042114 - - - - - - No - - -
ܙܒܕܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ 2:5404 ܙܒܕܝ Proper Noun Zebedee 109 62 62040-042115 - - - - - - No - - -
ܐܒܘܗܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܗܽܘܢ 2:19 ܐܒ Noun father 2 13 62040-042116 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܡܬܩܢܝܢ ܕ݁ܰܡܬ݂ܰܩܢܺܝܢ 2:22942 ܬܩܢ Verb restored, restore, prepare, establish 619 241 62040-042117 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:17697 ܨܕ Noun net 294 129 62040-042118 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܩܪܐ ܘܰܩܪܳܐ 2:18859 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62040-042119 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-042120 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.