<-- Matthew 2:21 | Matthew 2:23 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 2:22

Matthew 2:22 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܥ ܕ݁ܰܐܪܟ݂ܶܠܰܐܳܘܣ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܚܠܳܦ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܚܶܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But when he heard that Arkelaos was the king in Jehud, instead of Herodes his father, he was afraid to go thither: and it was shown to him in a dream, that he should go into the region of Galila.

(Murdock) But when he heard that Archelaus was king in Judaea, instead of his father Herod, he feared to go thither. And it was revealed to him in a dream, that he should go into the land of Galilee.

(Lamsa) But when he heard that Archelaus had become king over Judaea, in the place of his father Herod, he was afraid to go there; and it was revealed to him in a dream to go to the land of Galilee.

(KJV) But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-02220 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-02221 - - - - - - No - - -
ܫܡܥ ܫܡܰܥ 2:21763 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62040-02222 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܪܟܠܐܘܣ ܕ݁ܰܐܪܟ݂ܶܠܰܐܳܘܣ 2:1935 ܐܪܟܠܐܘܣ Proper Noun Archelaus 28 30 62040-02223 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-02224 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62040-02225 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܗܘܕ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ 2:8900 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62040-02226 - - - - - - No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62040-02227 - - - - - - No - - -
ܗܪܘܕܣ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5362 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod the Great 106 61 62040-02228 - - - - - - No - - -
ܐܒܘܗܝ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:20 ܐܒ Noun father 2 13 62040-02229 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܚܠ ܕ݁ܚܶܠ 2:4308 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62040-022210 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܐܙܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ 2:362 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-022211 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܬܡܢ ܠܬ݂ܰܡܳܢ 2:22879 ܬܡܢ Particle there 615 240 62040-022212 - - - - - - No - - -
ܘܐܬܚܙܝ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ 2:6637 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-022213 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-022214 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܚܠܡܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ 2:7162 ܚܠܡ Noun dream 144 76 62040-022215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܙܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ 2:362 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-022216 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܬܪܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2215 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62040-022217 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܠܝܠܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ 2:3832 ܓܠܝܠܐ Proper Noun Galilee 71 48 62040-022218 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.