<-- Matthew 2:15 | Matthew 2:17 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 2:16

Matthew 2:16 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ ܡܶܢ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܛܳܒ݂ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܩܰܛܶܠ ܛܠܳܝܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܚܽܘܡܶܝܗ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܘܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܥܰܩܶܒ݂ ܡܶܢ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Then Herodes, when he saw that he had been deluded by the Magians, was greatly wroth, and sent (and) killed all the children of Beth-lechem, and all its limits, from two years and under,[A son of two years.] according to the time which he had inquired from the Magians.

(Murdock) Then Herod, when he saw that he had been deluded by the Magi, was very angry. And he sent and slew all the children in Bethlehem, and in all its confines, from a child of two years and under, according to the time that he had carefully learned from the Magi.

(Lamsa) When Herod saw that he was insulted by the Magi, he was greatly enraged, so he sent forth and had all the infant boys in Bethlehem and in its suburbs killed, from two years old and down, according to the time that he had enquired from the Magi.

(KJV) Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-02160 - - - - - - No - - -
ܗܪܘܕܣ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5362 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod the Great 106 61 62040-02161 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-02162 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-02163 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܬܒܙܚ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ 2:2500 ܒܙܚ Denominative mock, deride 40 34 62040-02164 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-02165 - - - - - - No - - -
ܡܓܘܫܐ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ 2:11382 ܡܓܫ Noun Magi, Magian 250 114 62040-02166 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܚܡܬ ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ 2:7297 ܚܡܬ Denominative angry 148 77 62040-02167 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܛܒ ܛܳܒ݂ 2:7940 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62040-02168 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܫܕܪ ܘܫܰܕ݁ܰܪ 2:20746 ܫܕܪ Verb send 561 216 62040-02169 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܩܛܠ ܩܰܛܶܠ 2:18493 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62040-021610 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܛܠܝܐ ܛܠܳܝܶܐ 2:8152 ܛܠܝܐ Noun boy, youth, servant, girl, maid 174 87 62040-021611 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-021612 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܕܒܝܬ‌ܠܚܡ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ 2:2672 ܒܝܬ‌ܠܚܡ Proper Noun Bethlehem 43 35 62040-021613 - - - - - - No - - -
ܘܕܟܠܗܘܢ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10051 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-021614 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܬܚܘܡܝܗ ܬ݁ܚܽܘܡܶܝܗ 2:22763 ܬܚܘܡܐ Noun boundary, border, confine 609 237 62040-021615 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-021616 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62040-021617 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܬܪܬܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23033 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-021618 - Feminine - - - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62040-021619 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܠܬܚܬ ܘܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ 2:22768 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62040-021620 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-021621 - - - - - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62040-021622 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܩܒ ܕ݁ܥܰܩܶܒ݂ 2:16127 ܥܩܒ Denominative investigate, inquire, examine 424 167 62040-021623 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-021624 - - - - - - No - - -
ܡܓܘܫܐ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ 2:11382 ܡܓܫ Noun Magi, Magian 250 114 62040-021625 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.