<-- Matthew 2:9 | Matthew 2:11 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 2:10

Matthew 2:10 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܚܕ݂ܺܝܘ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Now when they saw the star, they rejoiced with very great joy.

(Murdock) And when they saw the star, they rejoiced much, with great joy.

(Lamsa) When they saw the star, they rejoiced exceedingly.

(KJV) When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-02100 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-02101 - - - - - - No - - -
ܚܙܐܘܗܝ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ 2:6676 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-02102 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܟܘܟܒܐ ܠܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ 2:9861 ܟܘܟܒ Noun star, planet 208 100 62040-02103 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܝܘ ܚܕ݂ܺܝܘ 2:6306 ܚܕܝ Verb glad, rejoice, gladden 127 70 62040-02104 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܕܘܬܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6282 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62040-02105 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62040-02106 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܛܒ ܕ݁ܛܳܒ݂ 2:7932 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62040-02107 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.