<-- Matthew 26:36 | Matthew 26:38 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 26:37

Matthew 26:37 - ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܡܳܪܽܘ ܘܰܠܡܶܬ݂ܥܳܩܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) And he took Kipha and the two sons of Zabdai; and he began to be sorrowful, and to be vehemently agonized.

(Murdock) And he took Cephas and the two sons of Zebedee, and began to be dejected and sorrowful.

(Lamsa) And he took Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and oppressed.

(KJV) And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܒܪ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ 2:4103 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62040-26370 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܐܦܐ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9782 ܟܐܦܐ Proper Noun Cephas 202 98 62040-26371 - - - - - - No - - -
ܘܠܬܪܝܗܘܢ ܘܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ 2:23002 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-26372 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62040-26373 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܙܒܕܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ 2:5404 ܙܒܕܝ Proper Noun Zebedee 109 62 62040-26374 - - - - - - No - - -
ܘܫܪܝ ܘܫܰܪܺܝ 2:22359 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62040-26375 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܡܬܟܡܪܘ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܡܳܪܽܘ 2:10211 ܟܡܪ Verb sad 217 103 62040-26376 - - - - Infinitive ETHPEAL No - - -
ܘܠܡܬܥܩܘ ܘܰܠܡܶܬ݂ܥܳܩܽܘ 2:15389 ܥܩ Verb grieve, discourage 423 167 62040-26377 - - - - Infinitive ETTAPHAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.