<-- Matthew 25:6 | Matthew 25:8 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 25:7

Matthew 25:7 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܬ݂ܰܩܶܢ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) Then all the virgins arose, and prepared their lamps.

(Murdock) Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

(Lamsa) Then all the virgins got up and fixed their lamps.

(KJV) Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-25070 - - - - - - No - - -
ܩܡ ܩܳܡ 2:18342 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62040-25071 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-25072 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܒܬܘܠܬܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܳܬ݂ܳܐ 2:3401 ܒܬܠ Noun virgin 57 43 62040-25073 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5251 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-25074 - Common Plural - - - No - - -
ܘܬܩܢ ܘܬ݂ܰܩܶܢ 2:22948 ܬܩܢ Verb restored, restore, prepare, establish 619 241 62040-25075 Third Feminine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܡܦܕܝܗܝܢ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:11251 ܠܡܦܐܕܐ Noun lamp, light 243 112 62040-25076 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.