<-- Matthew 25:41 | Matthew 25:43 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 25:42

Matthew 25:42 - ܟ݁ܶܦ݂ܢܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܰܨܗܺܝܬ݂ ܘܠܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܀

Translations

(Etheridge) For I was hungry and you gave me not to eat; and I thirsted, but you made me not to drink;

(Murdock) For I was hungry, and ye gave me no food; and I was thirsty, and ye gave me no drink;

(Lamsa) For I was hungry, and you did not give me to eat; I was thirsty, and you did not give me to drink;

(KJV) For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܦܢܬ ܟ݁ܶܦ݂ܢܶܬ݂ 2:10428 ܟܦܢ Verb hunger 222 104 62040-25420 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-25421 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-25422 - - - - - - No - - -
ܝܗܒܬܘܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:8860 ܝܗܒ Verb give 188 91 62040-25423 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62040-25424 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܐܟܠ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ 2:837 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62040-25425 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܘܨܗܝܬ ܘܰܨܗܺܝܬ݂ 2:17594 ܨܗܐ Verb thirsty 474 184 62040-25426 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-25427 - - - - - - No - - -
ܐܫܩܝܬܘܢܢܝ ܐܰܫܩܺܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ 2:22127 ܫܩܐ Verb water, drink 593 229 62040-25428 Second Masculine Plural - Perfect APHEL No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.