<-- Matthew 25:38 | Matthew 25:40 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 25:39

Matthew 25:39 - ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܚܙܰܝܢܳܟ݂ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) and when did we see thee sick, or in prison, and came to thee ?

(Murdock) And when saw we thee sick, or in prison, and came to thee ?

(Lamsa) And when did we see you sick, or in the prison, and come to you?

(KJV) Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܬܝ ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ 2:1353 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62040-25390 - - - - - - No - - -
ܚܙܝܢܟ ܚܙܰܝܢܳܟ݂ 2:6689 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-25391 First Common Plural - Perfect PEAL No Second Masculine Singular
ܟܪܝܗܐ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ 2:10536 ܟܪܗ Participle Adjective sick, weak, infirm 226 105 62040-25392 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62040-25393 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62040-25394 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܶܐ 2:1672 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62040-25395 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܝܢ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ 2:2137 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-25396 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ 2:11142 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-25397 - - - - - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.