<-- Matthew 24:2 | Matthew 24:4 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 24:3

Matthew 24:3 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܘܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And while Jeshu sat upon the mount of Olives, his disciples drew near and said between themselves and him, Tell us when these things shall be; and what is the sign of thy coming and of the consummation of the world.

(Murdock) And as Jesus sat on the mount of Olives, his disciples came, and said between themselves and him: Tell us when these things are to be; and what will be the sign of thy coming, and of the consummation of the world.

(Lamsa) While Jesus sat on the Mount of Olives, his disciples came up talking among themselves, and they said to him, Tell us when these things will happen, and what is the sign of your coming, and of the end of the world?

(KJV) And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-24030 - - - - - - No - - -
ܝܬܒ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ 2:9613 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62040-24031 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-24032 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-24033 - - - - - - No - - -
ܛܘܪܐ ܛܽܘܪܳܐ 2:8097 ܛܘܪܐ Noun mountain, hill 170 86 62040-24034 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܝܬܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ 2:5724 ܙܝܬܐ Noun olive, Olives 115 65 62040-24035 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܪܒܘ ܩܪܶܒ݂ܘ 2:19006 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62040-24036 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11243 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62040-24037 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-24038 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܝܢܝܗܘܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:2655 ܒܝܢܝ Particle between, among 42 35 62040-24039 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܠܗ ܘܠܶܗ 2:10833 ܠ Particle to, for 232 107 62040-240310 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1243 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-240311 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62040-240312 - - - - - - No First Common Plural
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62040-240313 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-240314 - Common Plural - - - No - - -
ܢܗܘܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ 2:5140 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-240315 Third Feminine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܡܢܐ ܘܡܳܢܳܐ 2:12203 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62040-240316 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-240317 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܳܐ 2:2051 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 62040-240318 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܐܬܝܬܟ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ 2:2185 ܐܬܐ Noun coming, advent 248 114 62040-240319 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܕܫܘܠܡܗ ܘܰܕ݂ܫܽܘܠܳܡܶܗ 2:21452 ܫܠܡ Noun end, consummation, fulfilment, fulness 565 218 62040-240320 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62040-240321 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.