<-- Matthew 23:34 | Matthew 23:36 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 23:35

Matthew 23:35 - ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܒ݁ܰܪ ܒ݁ܪܰܟ݂ܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܛܰܠܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) So that there shall come upon you all the blood of the just which hath been shed upon the earth; from the blood of Habil the righteous, unto the blood of Zakaria-bar-Barakia, whom you slew between the temple and the altar.

(Murdock) so that on you may come all the blood of the righteous, which hath been shed on the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zachariah, son of Barachiah, whom ye slew between the temple and the altar.

(Lamsa) So that all the blood of the righteous shed on the ground may come on you, from the blood of Abel the righteous down to the blood of Zachariah, son of Barachiah, whom you killed between the temple and the altar.

(KJV) That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62040-23350 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܬܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2108 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-23351 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-23352 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-23353 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܡܐ ܕ݁ܡܳܐ 2:4678 ܕܡ Noun blood 93 56 62040-23354 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܕܝܩܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ 2:5532 ܙܕܩ Adjective righteous, just, worthy 110 63 62040-23355 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܐܫܕ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ 2:2009 ܐܫܕ Verb pour out 30 31 62040-23356 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-23357 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62040-23358 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-23359 - - - - - - No - - -
ܕܡܗ ܕ݁ܡܶܗ 2:4679 ܕܡ Noun blood 93 56 62040-233510 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܗܒܝܠ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ 2:4943 ܗܒܝܠ Proper Noun Abel 100 58 62040-233511 - - - - - - No - - -
ܙܕܝܩܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ 2:5538 ܙܕܩ Adjective righteous, just, worthy 110 63 62040-233512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܕܡܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15207 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-233513 - - - - - - No - - -
ܠܕܡܗ ܠܰܕ݂ܡܶܗ 2:4688 ܕܡ Noun blood 93 56 62040-233514 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܙܟܪܝܐ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ 2:5772 ܙܟܪܝܐ Proper Noun Zacharias 116 66 62040-233515 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62040-233516 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܪܟܝܐ ܒ݁ܪܰܟ݂ܝܳܐ 2:3376 ܒܪܟܝܐ Proper Noun Barachiah 56 40 62040-233517 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-233518 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܛܠܬܘܢ ܕ݁ܰܩܛܰܠܬ݁ܽܘܢ 2:18458 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62040-233519 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܢܝ ܒ݁ܰܝܢܰܝ 2:2653 ܒܝܢܝ Particle between, among 42 35 62040-233520 - - - - - - No - - -
ܗܝܟܠܐ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5173 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62040-233521 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܕܒܚܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ 2:4067 ܕܒܚ Noun altar 251 115 62040-233522 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.