<-- Matthew 23:32 | Matthew 23:34 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 23:33

Matthew 23:33 - ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܕ݂ܢܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Serpents, birth of vipers ! how will you escape from the judgment of gihana ?

(Murdock) Ye serpents, ye race of vipers: how can ye escape the condemnation of hell ?

(Lamsa) O you serpents, and seed of scorpions! how can you flee from the judgment of hell?

(KJV) Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܘܘܬܐ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:6512 ܚܘܝܐ Noun serpent 131 71 62040-23330 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܠܕܐ ܝܰܠܕ݁ܳܐ 2:9132 ܝܠܕ Noun birth, offspring, fruit 192 94 62040-23331 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܟܕܢܐ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܕ݂ܢܶܐ 2:771 ܐܟܕܢܐ Noun viper 15 21 62040-23332 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62040-23333 - - - Emphatic - - No - - -
ܬܥܪܩܘܢ ܬ݁ܶܥܪܩܽܘܢ 2:16262 ܥܪܩ Verb flee 429 168 62040-23334 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-23335 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ 2:4474 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62040-23336 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܗܢܐ ܕ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ 2:3576 ܓܗܢܐ Noun hell, Gehenna 62 45 62040-23337 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.