<-- Matthew 23:26 | Matthew 23:28 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 23:27

Matthew 23:27 - ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܩܰܒ݂ܪܶܐ ܡܰܟ݂ܠܫܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܶܝܢ ܓ݁ܰܪܡܶܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Woe to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! for you are like whited sepulchres, which without appear beautiful, but within are full of the bones of the dead and all impurity.

(Murdock) Woe to you, Scribes and Pharisees, hypocrites: for ye are like whited sepulchres, which appear comely without, but are within full of bones of the dead and all impurity.

(Lamsa) Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you are like tombs painted white, which look beautiful from the outside, but inside are full of dead bones and all kinds of corruption.

(KJV) Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62040-23270 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-23271 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܦܪܐ ܣܳܦ݂ܪܶܐ 2:14760 ܣܦܪܐ Noun scribe, lawyer 387 154 62040-23272 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܦܪܝܫܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ 2:17280 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62040-23273 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܣܒܝ ܢܳܣܒ݁ܰܝ 2:13197 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-23274 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-23275 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܡܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܝܢ 2:24501 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 62040-23276 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-23277 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܩܒܪܐ ܠܩܰܒ݂ܪܶܐ 2:18051 ܩܒܪ Noun tomb, sepulchre, grave 489 188 62040-23278 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܟܠܫܐ ܡܰܟ݂ܠܫܶܐ 2:10194 ܟܠܫ Adjective whitewashed 271 122 62040-23279 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62040-232710 - - - - - - No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62040-232711 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܙܝܢ ܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ 2:6709 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-232712 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܫܦܝܪܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ 2:22090 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62040-232713 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-232714 - - - - - - No - - -
ܠܓܘ ܠܓ݂ܰܘ 2:3595 ܓܘ Particle in, within 62 45 62040-232715 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-232716 - - - - - - No - - -
ܡܠܝܢ ܡܠܶܝܢ 2:11799 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62040-232717 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܓܪܡܐ ܓ݁ܰܪܡܶܐ 2:4006 ܓܪܡ Noun bone 78 50 62040-232718 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11507 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62040-232719 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܠܗ ܘܟ݂ܽܠܳܗ 2:10055 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-232720 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܛܢܦܘܬܐ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8266 ܛܢܦ Noun uncleaness, impurity 177 88 62040-232721 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.