<-- Matthew 23:14 | Matthew 23:16 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 23:15

Matthew 23:15 - ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܓ݁ܺܝܽܘܪܳܐ ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܐܰܥܦ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Woe to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! because you go over sea and dry (land) to make one proselyte; and when you have done it, you make him doubly more a son of gihana than yourselves.

(Murdock) Woe to you, Scribes and Pharisees, hypocrites: for ye traverse sea and land to make one proselyte ; and when he is gained, ye make him a child of hell twofold more than yourselves.

(Lamsa) Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you traverse sea and land to make one proselyte; and when he becomes one, you make him the son of hell twice more than yourselves.

(KJV) Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62040-23150 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-23151 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܦܪܐ ܣܳܦ݂ܪܶܐ 2:14760 ܣܦܪܐ Noun scribe, lawyer 387 154 62040-23152 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܦܪܝܫܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ 2:17280 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62040-23153 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܣܒܝ ܢܳܣܒ݁ܰܝ 2:13197 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-23154 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-23155 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܺܝܢ 2:26573 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62040-23156 Second Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-23157 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܝܡܐ ܝܰܡܳܐ 2:9299 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62040-23158 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܒܫܐ ܘܝܰܒ݂ܫܳܐ 2:8535 ܝܒܫ Noun land, earth 185 90 62040-23159 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܥܒܕܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:14917 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-231510 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-231511 - Masculine - - - - No - - -
ܓܝܘܪܐ ܓ݁ܺܝܽܘܪܳܐ 2:3642 ܓܪ Noun proselyte 68 47 62040-231512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܐ ܘܡܳܐ 2:11329 ܡܐ Pronoun what 246 113 62040-231513 - - - - - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-231514 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28180 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-231515 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-231516 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-231517 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܪܗ ܒ݁ܪܶܗ 2:3245 ܒܪ Noun son 53 40 62040-231518 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܓܗܢܐ ܕ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ 2:3576 ܓܗܢܐ Noun hell, Gehenna 62 45 62040-231519 - - - - - - No - - -
ܐܥܦܐ ܐܰܥܦ݂ܳܐ 2:1740 ܐܥܦ Noun double 25 27 62040-231520 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-231521 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.