<-- Matthew 23:12 | Matthew 23:14 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 23:13

Matthew 23:13 - ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܪܟ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) (23:14) Woe to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! because you hold the kingdom of heaven closed before the children of men; for you will not enter in yourselves, and them who are entering you will not permit to enter.

(Murdock) Woe to you, Scribes and Pharisees, hypocrites: for ye devour the houses of widows, under the disguise of protracting your prayers. Therefore ye shall receive greater condemnation.

(Lamsa) Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you embezzle the property of widows, with the pretense that you make long prayers; because of this you shall receive a greater judgment.

(KJV) But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62040-23130 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-23131 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܦܪܐ ܣܳܦ݂ܪܶܐ 2:14760 ܣܦܪܐ Noun scribe, lawyer 387 154 62040-23132 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܦܪܝܫܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ 2:17280 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62040-23133 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܣܒܝ ܢܳܣܒ݁ܰܝ 2:13197 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-23134 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-23135 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܟܠܝܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ 2:23257 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62040-23136 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-23137 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܬܐ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ 2:2714 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62040-23138 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܡܠܬܐ ܕ݁ܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ 2:1954 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62040-23139 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܥܠܬܐ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ 2:15665 ܥܠ Noun cause, occasion 416 164 62040-231310 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܪܟܝܢ ܕ݁ܡܰܘܪܟ݂ܺܝܢ 2:23629 ܐܪܟ Verb prolong, enlarge 28 30 62040-231311 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-231312 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܨܠܘܬܟܘܢ ܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:17774 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62040-231313 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62040-231314 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-231315 - Masculine Singular - - - No - - -
ܬܩܒܠܘܢ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ 2:17999 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62040-231316 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܕܝܢܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ 2:4474 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62040-231317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܬܝܪܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ 2:9652 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62040-231318 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.