<-- Matthew 22:4 | Matthew 22:6 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 22:5

Matthew 22:5 - ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܣܰܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܰܠܬ݂ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) But they despised (it), and went, one to his domain, and another to his business.

(Murdock) But they showed contempt, and went away, one to his farm, and another to his merchandise;

(Lamsa) But they sneered at it, and went away, one to his field, another to his business;

(KJV) But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-22050 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-22051 - - - - - - No - - -
ܒܣܘ ܒ݁ܣܰܘ 2:2873 ܒܣܐ Verb despise, despise, neglect 48 37 62040-22052 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܙܠܘ ܘܶܐܙܰܠܘ 2:369 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-22053 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-22054 - - - - - - No - - -
ܕܠܩܪܝܬܗ ܕ݁ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ 2:19071 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62040-22055 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-22056 - - - - - - No - - -
ܕܠܬܐܓܘܪܬܗ ܕ݁ܰܠܬ݂ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܶܗ 2:22647 ܬܓܪ Noun merchandise, barter, trade 602 233 62040-22057 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.