<-- Matthew 21:41 | Matthew 21:43 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 21:42

Matthew 21:42 - ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܠܺܝܘ ܒ݁ܰܢܳܝܶܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܪܺܫܳܐ ܕ݁ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu saith to them, Have you not read in the scripture, that the stone which the builders rejected, this is become the head of the corner ? By the Lord was this done, and it is wondrous in our eyes.

(Murdock) Jesus said to them: Have ye never read in the scripture, The stone which the builders rejected, hath become the head of the corner: this is from the Lord; and it is marvellous in our eyes ?

(Lamsa) Jesus said to them, Have you never read in the scripture, The stone which the builders rejected, the same became the cornerstone; this was from the Lord, and it is a marvel in our eyes?

(KJV) Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-21420 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62040-21421 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-21422 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-21423 - - - - - - No - - -
ܡܡܬܘܡ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ 2:12546 ܡܬܡ Particle always, ever 280 125 62040-21424 - - - - - - No - - -
ܩܪܝܬܘܢ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:18897 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62040-21425 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܟܬܒܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10753 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62040-21426 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܦܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9767 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 62040-21427 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܣܠܝܘ ܕ݁ܰܐܣܠܺܝܘ 2:14431 ܣܠܐ Verb despise, reject 378 151 62040-21428 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܒܢܝܐ ܒ݁ܰܢܳܝܶܐ 2:2859 ܒܢܐ Noun builder 48 37 62040-21429 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-214210 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-214211 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܪܫܐ ܠܪܺܫܳܐ 2:19943 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62040-214212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܘܝܬܐ ܕ݁ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ 2:5653 ܙܘܝܬܐ Noun corner 113 64 62040-214213 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-214214 - - - - - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-214215 - - - - - - No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62040-214216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-214217 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-214218 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܐܝܬܝܗ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:745 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-214219 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܬܕܡܘܪܬܐ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:4802 ܕܡܪ Noun wonder, marvel, prodigy 605 234 62040-214220 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܥܝܢܝܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܢ 2:15510 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-214221 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.