<-- Matthew 21:31 | Matthew 21:33 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 21:32

Matthew 21:32 - ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܗܰܝܡܢܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) For Juchanon came to you in the way of righteousness; and you believed him not. But the tribute-takers and harlots believed him: but you neither when you saw (him, nor) afterwards, repented, that you might believe him.

(Murdock) For John came to you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and harlots believed him: and ye, after ye had seen [it], did not even then repent and believe in him.

(Lamsa) For John came to you in a righteousness way, and you did not believe him; but the publicans and the harlots believed him; but you, even though you saw, did not repent, so that later you may believe him.

(KJV) For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-21320 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-21321 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-21322 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܝܘܚܢܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8953 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62040-21323 - - - - - - No - - -
ܒܐܘܪܚܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ 2:305 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62040-21324 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9893 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62040-21325 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-21326 - - - - - - No - - -
ܗܝܡܢܬܘܢܝܗܝ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:1152 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62040-21327 Second Masculine Plural - Perfect PAIEL No Third Masculine Singular
ܡܟܣܐ ܡܳܟ݂ܣܶܐ 2:11721 ܡܟܣܐ Noun tax collector, publican 272 122 62040-21328 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-21329 - - - - - - No - - -
ܘܙܢܝܬܐ ܘܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:5856 ܙܢܐ Noun harlot, prostitute 118 67 62040-213210 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܝܡܢܘܗܝ ܗܰܝܡܢܽܘܗ݈ܝ 2:1146 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62040-213211 Third Masculine Plural - Perfect PAIEL No Third Masculine Singular
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-213212 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-213213 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62040-213214 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-213215 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-213216 - - - - - - No - - -
ܚܙܝܬܘܢ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:6695 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-213217 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܬܬܘܝܬܘܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܘܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:22692 ܬܘܐ Verb repent 605 235 62040-213218 Second Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܚܪܬܐ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ 2:7699 ܐܚܪ Noun end 160 82 62040-213219 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܗܝܡܢܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ 2:1140 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62040-213220 Second Masculine Plural - Imperfect PAIEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-213221 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.