<-- Matthew 19:27 | Matthew 19:29 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 19:28

Matthew 19:28 - ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܪܳܢܳܘܣ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܬ݁ܶܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܢ ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂ܛܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu saith to them, Amen I say to you, that you who have come after me, in the new world, when the Son of man shall sit upon the throne of his glory, you also shall sit upon twelve seats, and shall judge the twelve tribes of Isroel.

(Murdock) Jesus said to them: Verily I say to you, that, as for you who have followed me, when the Son of man shall sit on the throne of his glory in the new world, ye also shall sit on twelve seats, and shall judge the twelve tribes of Israel.

(Lamsa) Jesus said to them, Truly I say to you, that in the new world when the Son of man shall sit on the throne of his glory, you who have come after me shall also sit on twelve chairs, and you shall judge the twelve tribes of Israel.

(KJV) And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-19280 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62040-19281 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-19282 - - - - - - No - - -
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62040-19283 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-19284 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-19285 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-19286 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-19287 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܬܝܬܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2104 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-19288 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܬܪܝ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ 2:2223 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62040-19289 - - - - - - No First Common Singular
ܒܥܠܡܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15742 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62040-192810 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62040-192811 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62040-192812 - - - - - - No - - -
ܕܝܬܒ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ 2:9591 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62040-192813 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܪܗ ܒ݁ܪܶܗ 2:3245 ܒܪ Noun son 53 40 62040-192814 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܢܫܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1444 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-192815 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-192816 - - - - - - No - - -
ܬܪܢܘܣ ܬ݁ܪܳܢܳܘܣ 2:22986 ܬܪܢܘܣ Noun throne 620 241 62040-192817 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܫܘܒܚܗ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ 2:20913 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62040-192818 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܬܬܒܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܒ݂ܽܘܢ 2:9627 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62040-192819 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62040-192820 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-192821 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-192822 - - - - - - No - - -
ܬܪܥܣܪ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ 2:16078 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 62040-192823 - Masculine - - - - No - - -
ܟܘܪܣܘܢ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܢ 2:9950 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 62040-192824 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܬܕܘܢܘܢ ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢ 2:4444 ܕܢ Denominative judge 95 56 62040-192825 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܬܪܥܣܪ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ 2:16078 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 62040-192826 - Masculine - - - - No - - -
ܫܒܛܐ ܫܰܒ݂ܛܶܐ 2:20491 ܫܒܛܐ Noun rod, sceptre, tribe, magistrates, staff 556 214 62040-192827 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ 2:703 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62040-192828 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.