<-- Matthew 19:11 | Matthew 19:13 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 19:12

Matthew 19:12 - ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܣܳܐ ܕ݁ܶܐܡܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܣܦ݁ܰܩ ܢܶܣܦ݁ܰܩ ܀

Translations

(Etheridge) For there are some eunuchs who from their mother's womb are born so; and there are some eunuchs who by men are made eunuchs; and there are eunuchs who have made themselves eunuchs on account of the kingdom of heaven. Whosoever is capable of receiving (this), let him receive (it).

(Murdock) For there are some eunuchs, born so from their mother's womb; and there are some eunuchs, who were made eunuchs by men; and there are some eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. He that can be contented let him be contented.

(Lamsa) For there are eunuchs who were born this way from their mother's womb; and there are eunuchs who were made eunuchs by men; and there are eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. To him who can grasp, this is enough.

(KJV) For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-19120 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-19121 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1223 ܗܝܡܢ Noun eunuch, faithful 255 116 62040-19122 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62040-19123 - - - - - - No - - -
ܟܪܣܐ ܟ݁ܰܪܣܳܐ 2:10665 ܟܪܣ Noun belly, womb 228 106 62040-19124 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܡܗܘܢ ܕ݁ܶܐܡܗܽܘܢ 2:1089 ܐܡ Noun mother 19 23 62040-19125 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܬܝܠܕܘ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ 2:9089 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62040-19126 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62040-19127 - - - Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-19128 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1223 ܗܝܡܢ Noun eunuch, faithful 255 116 62040-19129 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62040-191210 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62040-191211 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-191212 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1223 ܗܝܡܢ Noun eunuch, faithful 255 116 62040-191213 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-191214 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1223 ܗܝܡܢ Noun eunuch, faithful 255 116 62040-191215 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܗܢܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ 2:4999 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-191216 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܥܒܕܘ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14979 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-191217 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܢܦܫܗܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13487 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62040-191218 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1223 ܗܝܡܢ Noun eunuch, faithful 255 116 62040-191219 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62040-191220 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܘܬܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11998 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62040-191221 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܝܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21648 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-191222 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62040-191223 - - - - - - No - - -
ܕܡܫܟܚ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:21223 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62040-191224 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܢܣܦܩ ܕ݁ܢܶܣܦ݁ܰܩ 2:14735 ܣܦܩ Verb sufficient, able, suffice 386 154 62040-191225 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܢܣܦܩ ܢܶܣܦ݁ܰܩ 2:14738 ܣܦܩ Verb sufficient, able, suffice 386 154 62040-191226 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.