<-- Matthew 18:7 | Matthew 18:9 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 18:8

Matthew 18:8 - ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܐܰܘ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܣܽܘܩܶܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܛܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܠܚܰܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܓ݂ܺܝܣ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܫܺܝܓ݂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܰܘ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܪܶܓ݂ܠܺܝܢ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀

Translations

(Etheridge) but woe to the man by whom [By whose hand.] the causes of offence shall come! If, then, thine hand or thy foot shall be a cause of offence to thee, cut it off, and cast it from thee; for it is good for thee that thou enter into life [Lives.] lame or mutilated; and not that, having two hands or two feet, thou fall into the fire of eternity.

(Murdock) If then thy hand or thy foot make thee stumble, cut it off and cast it from thee: for it is good for thee to enter into life lame or mutilated, and not that, with two hands or two feet, thou fall into eternal fire.

(Lamsa) If your hand or your foot offends you, cut it off and throw it away from you; for it is much better for you to go through life lamed or maimed, rather than having two hands or two feet, and fall into the everlasting fire.

(KJV) Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62040-18080 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-18081 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܟ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ 2:574 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62040-18082 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62040-18083 - - - - - - No - - -
ܪܓܠܟ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂ 2:19414 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62040-18084 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܡܟܫܠܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ 2:10681 ܟܫܠ Verb offended, stumble 229 106 62040-18085 Third Feminine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-18086 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܦܣܘܩܝܗ ܦ݁ܣܽܘܩܶܝܗ 2:16886 ܦܣܩ Verb cut off, cut down, break 453 177 62040-18087 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܘܫܕܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ 2:20687 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 62040-18088 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܡܢܟ ܡܶܢܳܟ݂ 2:12188 ܡܢ Particle from 281 125 62040-18089 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܛܒ ܛܳܒ݂ 2:7940 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62040-180810 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-180811 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-180812 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܬܥܘܠ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ 2:15607 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62040-180813 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܚܝܐ ܠܚܰܝܶܐ 2:6981 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62040-180814 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-180815 - - - - - - No - - -
ܚܓܝܣ ܚܓ݂ܺܝܣ 2:6214 ܚܓܣ Adjective lame, halt 126 69 62040-180816 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-180817 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62040-180818 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-180819 - - - - - - No - - -
ܦܫܝܓ ܦ݁ܫܺܝܓ݂ 2:17364 ܦܫܓ Adjective maimed, multilate 468 181 62040-180820 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-180821 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-180822 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-180823 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-180824 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܬܪܬܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23033 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-180825 - Feminine - - - - No - - -
ܐܝܕܝܢ ܐܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:572 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62040-180826 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62040-180827 - - - - - - No - - -
ܬܪܬܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23033 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-180828 - Feminine - - - - No - - -
ܪܓܠܝܢ ܪܶܓ݂ܠܺܝܢ 2:19413 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62040-180829 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܬܦܠ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ 2:13306 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62040-180830 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܢܘܪܐ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12885 ܢܘܪ Noun fire 334 139 62040-180831 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܥܠܡ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ 2:15745 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62040-180832 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.