<-- Matthew 17:24 | Matthew 17:26 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 17:25

Matthew 17:25 - ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܘܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) He saith to them, Yes. And when Kipha entered the house, Jeshu anticipated him, and said to him, How doth it appear to thee, Shemun ? the kings of the earth, from whom do they take custom and headsilver, from their children, or from aliens ?

(Murdock) He said to them, Yes. And when Cephas had entered the house, Jesus anticipated him and said to him: How doth it appear to thee, Simon? The kings of the earth, of whom do they receive tribute and capitation money ? of their children, or of aliens ?

(Lamsa) He said to them, Yes. And when Peter entered the house, Jesus anticipated and said to him, What do you think, Simon? from whom do the kings of the earth collect custom duties and head-tax? from their sons, or from strangers?

(KJV) He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-17250 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62040-17251 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܢ ܐܺܝܢ 2:658 ܐܝܢ Particle yes, so, truly, yea 14 18 62040-17252 - - - - - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-17253 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15641 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62040-17254 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܐܦܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9781 ܟܐܦܐ Proper Noun Cephas 202 98 62040-17255 - - - - - - No - - -
ܠܒܝܬܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2737 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62040-17256 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܗ ܩܰܕ݁ܡܶܗ 2:18081 ܩܕܡ Verb go before 490 188 62040-17257 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-17258 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-17259 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-172510 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62040-172511 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܙܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6707 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-172512 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-172513 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62040-172514 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܝܗ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ 2:11973 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62040-172515 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62040-172516 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-172517 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62040-172518 - - - - - - No - - -
ܢܣܒܝܢ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ 2:13198 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-172519 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܟܣܐ ܡܰܟ݂ܣܳܐ 2:11723 ܡܟܣܐ Noun tax, tribute, impost, toll 272 122 62040-172520 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܣܦ ܘܰܟ݂ܣܶܦ݂ 2:10407 ܟܣܦ Noun silver, money 221 104 62040-172521 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62040-172522 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-172523 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܗܘܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ 2:3235 ܒܪ Noun son 53 40 62040-172524 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62040-172525 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-172526 - - - - - - No - - -
ܢܘܟܪܝܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ 2:13122 ܢܟܪ Adjective strange, foreign, alien 332 138 62040-172527 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.