<-- Matthew 16:9 | Matthew 16:11 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 16:10

Matthew 16:10 - ܘܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Or those seven loaves and the four thousand, and how many baskets you took up ?

(Murdock) Nor the seven loaves and the four thousand, and the many baskets ye took up?

(Lamsa) Neither the seven loaves of bread of the four thousand, and how many baskets you took up?

(KJV) Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-16100 - - - - - - No - - -
ܠܗܢܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ 2:5062 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-16101 - Masculine Plural - - - No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 62040-16102 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܡܝܢ ܠܰܚܡܺܝܢ 2:11178 ܠܚܡ Noun bread, shewbread 240 111 62040-16103 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܐܪܒܥܐ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ 2:1852 ܪܒܥ Numeral four 27 29 62040-16104 - Masculine - - - - No - - -
ܐܠܦܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:987 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 62040-16105 - - Plural Absolute - - No - - -
ܘܟܡܐ ܘܰܟ݂ܡܳܐ 2:10198 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 62040-16106 - - - - - - No - - -
ܐܣܦܪܝܕܝܢ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:1656 ܐܣܦܪܝܕܐ Noun basket 24 27 62040-16107 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܫܩܠܬܘܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ 2:22204 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62040-16108 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.