<-- Matthew 13:43 | Matthew 13:45 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 13:44

Matthew 13:44 - ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܫܝܳܐ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܳܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܛܰܫܝܳܗ ܘܡܶܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܐܶܙܰܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܙܰܒ݂ܢܳܗ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܀

Translations

(Etheridge) Again, the kingdom of heaven is like a treasure which was hidden in a field, (and) which a man found and concealed, and from joy went and sold all that he had, and bought that field.

(Murdock) Again, the kingdom of heaven is like a treasure that is hid in a field; which when a man findeth, he concealeth it, and, from his joy, he goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.

(Lamsa) Again, the kingdom of heaven is like a treasure which is hidden in the field, which a man discovered and hid, and because of his joy, he went and sold everything he had, and bought that field.

(KJV) Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62040-13440 - - - - - - No - - -
ܕܡܝܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ 2:4733 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 62040-13441 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܠܟܘܬܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11998 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62040-13442 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܝܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21648 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-13443 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܠܣܝܡܬܐ ܠܣܺܝܡܬ݂ܳܐ 2:14301 ܣܡ Noun treasure, store 375 150 62040-13444 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܛܫܝܐ ܕ݁ܰܡܛܰܫܝܳܐ 2:8445 ܛܫܐ Verb hide oneself, hidden, hide 184 90 62040-13445 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܒܩܪܝܬܐ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:19068 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62040-13446 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-13447 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܫܟܚܗ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܳܗ 2:21215 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62040-13448 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Feminine Singular
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62040-13449 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܛܫܝܗ ܘܛܰܫܝܳܗ 2:8451 ܛܫܐ Verb hide oneself, hidden, hide 184 90 62040-134410 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Third Feminine Singular
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62040-134411 - - - - - - No - - -
ܚܕܘܬܗ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ 2:6283 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62040-134412 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܙܠ ܐܶܙܰܠ 2:341 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-134413 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܙܒܢ ܙܰܒ݁ܶܢ 2:5446 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62040-134414 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-134415 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-134416 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-134417 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܙܒܢܗ ܘܙܰܒ݂ܢܳܗ 2:5432 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62040-134418 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Feminine Singular
ܠܩܪܝܬܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:19080 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62040-134419 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-134420 - Feminine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.