<-- Matthew 11:27 | Matthew 11:29 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 11:28

Matthew 11:28 - ܬ݁ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܝܳܐ ܘܰܫܩܺܝܠܰܝ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Come unto me, all you (who) are wearied and bearing burdens, and I will give you rest.

(Murdock) Come unto me, all ye wearied and heavily burdened, and I will ease you.

(Lamsa) Come to me, all you who are tired out and carrying burdens, and I will give you rest.

(KJV) Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܬܘ ܬ݁ܰܘ 2:2168 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-11280 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܠܘܬܝ ܠܘܳܬ݂ܝ 2:11141 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-11281 - - - - - - No First Common Singular
ܟܠܟܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10089 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-11282 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܐܝܐ ܠܰܐܝܳܐ 2:10892 ܠܐܐ Adjective weary, tired 233 108 62040-11283 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܫܩܝܠܝ ܘܰܫܩܺܝܠܰܝ 2:22171 ܫܩܠ Noun carrying, bearer 593 229 62040-11284 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܡܘܒܠܐ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ 2:8514 ܝܒܠ Noun burden, load 256 116 62040-11285 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܢܐ ܘܶܐܢܳܐ 2:1375 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-11286 First Common Singular - - - No - - -
ܐܢܝܚܟܘܢ ܐܰܢܺܝܚܟ݂ܽܘܢ 2:12803 ܢܚ Verb cease, rest, rest, put off, refresh 331 138 62040-11287 First Common Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.