<-- Matthew 11:13 | Matthew 11:15 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 11:14

Matthew 11:14 - ܘܶܐܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and if you are willing, receive, that he is Elia who was to come.

(Murdock) And, if ye are willing, receive ye, that this is he who was to come.

(Lamsa) And if you wish, accept it, that he is Elijah who was to come.

(KJV) And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62040-11140 - - - - - - No - - -
ܨܒܝܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ 2:28986 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62040-11141 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-11142 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܩܒܠܘ ܩܰܒ݁ܶܠܘ 2:17980 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62040-11143 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܕܗܘܝܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ 2:4994 ܗܘ Pronoun i.e., that is to say 102 59 62040-11144 - - - - - - No - - -
ܐܠܝܐ ܐܶܠܺܝܳܐ 2:956 ܐܠܝܐ Proper Noun Elijah 17 22 62040-11145 - - - - - - No - - -
ܕܥܬܝܕ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16298 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62040-11146 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܡܐܬܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ 2:2153 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-11147 - - - - Infinitive PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.