<-- Mark 6:10 | Mark 6:12 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 6:11

Mark 6:11 - ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܦ݁ܶܨܘ ܚܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀

Translations

(Etheridge) And every one who will not receive you, nor hear you, when you are going out from thence, beat off the dust that is beneath your feet for their testimony. And Amen I say to you, That it shall be more tolerable for Sadum and for Amura in the day of the judgment, than for that city.

(Murdock) And whoever will not receive you, nor hear you, when ye go out from that place shake off the dust that is under your feet, for a testimony to them. Verily I say to you, There will be comfort for Sodom and Gomorrah in the day of judgment rather than for that city.

(Lamsa) And whoever will not receive you, nor hear you, when you leave that place, shake off the sand under your feet as a testimony to them. Truly I say to you, It will be easier for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city.

(KJV) And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62041-06110 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62041-06111 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-06112 - - - - - - No - - -
ܢܩܒܠܘܢܟܘܢ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ 2:17974 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62041-06113 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-06114 - - - - - - No - - -
ܢܫܡܥܘܢܟܘܢ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ 2:21756 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62041-06115 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Second Masculine Plural
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62041-06116 - - - - - - No - - -
ܕܢܦܩܝܢ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ 2:27459 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62041-06117 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62041-06118 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62041-06119 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62041-061110 - - - - - - No - - -
ܦܨܘ ܦ݁ܶܨܘ 2:13317 ܢܦܨ Verb shake off 345 142 62041-061111 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܚܠܐ ܚܶܠܳܐ 2:7103 ܚܠ Noun dust 142 76 62041-061112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܬܚܬܝܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝܳܐ 2:22774 ܬܚܝܬ Adjective low 610 237 62041-061113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܓܠܝܟܘܢ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:19391 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62041-061114 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܣܗܕܘܬܗܘܢ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ 2:14070 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 62041-061115 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܐܡܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ 2:1110 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62041-061116 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-061117 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62041-061118 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62041-061119 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܢܗܘܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ 2:5078 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-061120 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܢܝܚ ܢܺܝܚ 2:12843 ܢܚ Verb cease, rest, rest, put off, refresh 331 138 62041-061121 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܣܕܘܡ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ 2:13989 ܣܕܘܡ Proper Noun Sodom 361 147 62041-061122 - - - - - - No - - -
ܘܠܥܡܘܪܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ 2:15890 ܥܡܘܪܐ Proper Noun Gomorrah 417 165 62041-061123 - - - - - - No - - -
ܒܝܘܡܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ 2:8972 ܝܘܡ Noun day 190 92 62041-061124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܝܢܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4471 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62041-061125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62041-061126 - - - - - - No - - -
ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4516 ܕܢ Noun city 252 115 62041-061127 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62041-061128 - Feminine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.