<-- Mark 5:10 | Mark 5:12 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 5:11

Mark 5:11 - ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Now at the mountain there was a great herd of swine feeding.

(Murdock) And there was there by the mountain, a great herd of swine grazing.

(Lamsa) Now there was there, near the mountain a large herd of swine feeding.

(KJV) Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62041-05110 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-05111 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-05112 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62041-05113 - - - - - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62041-05114 - - - - - - No - - -
ܛܘܪܐ ܛܽܘܪܳܐ 2:8097 ܛܘܪܐ Noun mountain, hill 170 86 62041-05115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܪܐ ܒ݁ܰܩܪܳܐ 2:3174 ܒܩܪ Noun herd of cattle 53 40 62041-05116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62041-05117 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܙܝܪܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ 2:6760 ܚܙܝܪܐ Noun swine 137 73 62041-05118 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܥܝܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ 2:20121 ܪܥܐ Verb feed, tend 545 210 62041-05119 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.