<-- Mark 3:30 | Mark 3:32 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 3:31

Mark 3:31 - ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) AND there came his mother and his brethren, standing without; and they sent to call him to them.

(Murdock) And his mother and his brothers came, and, standing without, sent to call him to them.

(Lamsa) Then there came his mother and his brothers, and stood outside, and they sent in to call him.

(KJV) There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-03310 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܡܗ ܐܶܡܶܗ 2:1080 ܐܡ Noun mother 19 23 62041-03311 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܐܚܘܗܝ ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ 2:422 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62041-03312 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܩܝܡܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ 2:18338 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62041-03313 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62041-03314 - - - - - - No - - -
ܘܫܕܪܘ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ 2:20749 ܫܕܪ Verb send 561 216 62041-03315 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܕܢܩܪܘܢܝܗܝ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:18843 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62041-03316 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62041-03317 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.