<-- Mark 16:3 | Mark 16:5 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 16:4

Mark 16:4 - ܘܚܳܪ ܚܙܰܝ ܕ݁ܰܡܥܰܓ݁ܠܳܐ ܗܳܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܛܳܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And they looked and saw that the stone was rolled away, for it was very great.

(Murdock) And they looked, and saw that the stone was rolled away; for it was very great.

(Lamsa) And they looked and saw that the stone was rolled away, for it was very large.

(KJV) And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܪ ܘܚܳܪ 2:6541 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62041-16040 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܙܝ ܚܙܰܝ 2:6683 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62041-16041 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܥܓܠܐ ܕ݁ܰܡܥܰܓ݁ܠܳܐ 2:15166 ܥܓܠ Verb roll 399 158 62041-16042 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62041-16043 - Feminine Singular - - - No - - -
ܟܐܦܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9774 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 62041-16044 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19208 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62041-16045 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-16046 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62041-16047 - - - - - - No - - -
ܛܒ ܛܳܒ݂ 2:7940 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62041-16048 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.